Skip to main content

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Zero55 Enschede” wordt verstaan de besloten vennootschap Zero55 Enschede B.V.
1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Zero55 Enschede een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Zero55 Enschede.
1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Zero55 Enschede aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; karten, lasergames, indoor klimmen, escaperooms, teambuildingactiviteiten en horecafaciliteiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Zero55 Enschede sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Zero55 Enschede. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere voorwaarden die mogelijk door enig afnemer worden gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3- Garantieaantallen

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden ten minste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.
4.2 In geval van reserveringen dient 50% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Het resterende bedrag dient op de dag van deelname te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.
4.4 In geval van facturatie heeft Zero55 Enschede het recht administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Wanbetaling

5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval wordt de vordering uit handen gegeven aan ons incassobureau. De incassokosten worden verhaald op de afnemer.

Artikel 6 – Veiligheid

6.1 Het betreden van de faciliteiten van Zero55 Enschede en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
6.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Zero55 Enschede hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.
6.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Zero55 Enschede.
6.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
6.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Zero55 Enschede op te volgen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Zero55 Enschede

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Zero55 Enschede voor schade (ook ten gevolge van diefstal) die afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.
7.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door (maar niet beperkt tot):
– het betreden van de kartbaan, lasergame arena, klimpark of escape rooms
– een ongeval met een kart, tijdens het laser gamen, tijdens het klimmen, tijdens het bezoek aan de escape rooms of enig ongeval met andere afnemer(s)
– overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker
– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.
7.3 In het geval Zero55 Enschede toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid afnemer

8.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Zero55 Enschede en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Zero55 Enschede en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Zero55 Enschede bevonden.
8.2 Afnemer vrijwaart Zero55 Enschede voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Zero55 Enschede bevonden.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Ondanks alle zorg van Zero55 Enschede kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld.
9.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht ten minste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Zero55 Enschede te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

Artikel 10- Toepasselijk recht, bevoegde recht

10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Zero55 Enschede is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Zero55 Enschede, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Correspondentie Adres
Zero55 Enschede B.V.
Postbus 10026
7301 GA Apeldoorn